Profil

Pædagogiske principper

Fra august 2012 indføres Linjeklasser fra 7. årgang 

 

Der er en International Linje, en Medie- og Kommunikationslinje, samt en Sciencelinje.

I 7. årgang 2013-2014 er der to internationale klasser, en Medie- og kommunikationsklasse og en Scienceklasse. 

 

Skolens pædagogiske profil

 

 Profil

 
1. IT og læring - "Vi vil være i fortroppen med teknologi og læring med IT"
 
2. Læsning i alle fag - en målrettet metodisk tilgang i alle fag
 
3. Bevægelse - i undervisningen
 
4. Cooperativ learnings metoder indgår i alle fagområder
 
3. LP-skole og det gode læringsmiljø. "
Elevråd, bestyrelse og personalet samarbejder om til stadighed at vedligeholde det gode undervisningsmiljø.
 
 
 
 
 
 

IT og læring

 
Alle klasser har elektroniske tavler
 
Antal bærbare PC svarer til, at der er 1,5 elev pr. bærbar PC
 
Elever, forældre og lærere arbejder på at få 1:1 computing i alle overbygningsklasser
 
Pædagogisk videndeling i lærernes faglige team er systematiseret, og der gennemføres interne studiekredse til faglig ajourføring
 
Eleverne har intranet, der giver mulighed for at koble på derhjemme og arbejde videre med IT-baserede opgaver.
 
Forældreintra er mediet, hvor al kommunikation med og information til forældrene foregår.
 
Alle bruger elektronisk kontaktbog
 
Der bruges elektronisk lektiebog
 
iPad introduceres for elever med særlige behov og i den supplerende undervisning
 
 

  

Bevægelse - sundhed - læring   - Ta` pulsen

I Sunds skoles  læringsprofil indgår bevægelse som et centralt element i hverdagen.

Når vi sætter fokus på bevægelse i skolen, er det, fordi

 • børn og unge skal bevæge sig 1½ time hver dag for at udvikle fysisk styrke
 • mange børn og unge lærer bedre gennem bevægelse
 • bevægelse og fysisk udfoldelse i skolen har en social dimension, som trækker børn og unge væk fra enmands stillesiddende aktiviteter  
Gennem netværk med 6 andre skoler udvikler vi den kultur, der gør læring gennem bevægelse til en naturlig del af hverdagen. I børnehøjde kalder vi det "Ta´ pulsen"
 
 
 
 

LP-skole og Ro i timerne

 
LP står for læringsmiljø og pædagogisk analyse.
Med den pædagogiske systemteori som grundlag arbejder lærerne sammen om at tackle hverdagens udfordringer som klasseledere.
Vi arbejder systematisk med Ledelseskompetence, relationskompetence og didaktisk kompetence.
Den anerkende pædagogik er fundamentet i arbejdet.
 

Samarbejdet foregår i lodrette LP-grupper. Dvs. at fx indskolingslærere arbejder sammen med lærere, der underviser i udskolingen.  

"Ro i timerne" er LP- modellen i elevhøjde. Det handler om trivsel og om det gode læringsmiljø.
Der evalueres halvårligt med elevernes vurdering af læringsmiljøet, og resultaterne offentliggøres på skolens hjemmeside.
 
 
 
 

 

Faglighed med IT - bevægelse og LP

 

På Sunds skole arbejder vi med følgende forståelse af faglighed:

 •  Gode og sikre færdigheder i alle fag i et godt læringsmiljø

 • Anvendt faglighed, hvor eleverne bl.a. lærer at

  • disponere og strukturere stoffet

  • bedømme egen indsats og evner

  • stille uddybende spørgsmål

  • fremlægge 

  • samarbejde og inspirere hinanden

  • tænke nyt                        

 

 

 

 

 

Sunds skoles Læsepolitik

 
Hvordan undgår vi, at vores børn får læseproblemer?
Hvordan skaber vi håb og glæde i læseundervisningen for alle?
Der arbejdes med disse spørgsmål på følgende måde:
 
Kvalitetsmål:
 • at kvalificere den enkelte elevs læse-skrivefærdigheder gennem hele folkeskoleforløbet, så eleven bevarer lysten til fortsat udvikling af læse-skrivefærdigheder, og således at eleven opnår optimal læring.
 • At læsning har sammenhæng med en sundhedsfremmende politik
 
Der foregår systematisk læseundervisningen i 0. – 9. klasse, og læseundervisning indgår i alle fag.
Forældrene orienteres om LUS og faglig læsning mhp at øge forældrene som resurse i forhold til børnenes læsefærdigheder.
 
De overordnede pædagogiske principper for læseundervisningen på Sunds skole er indeholdt i ”En rummelig læseundervisning”, også beskrevet i LUS-princippet (Læseudviklingsskema).
 
Det betyder, at
 • læse- og skriveudviklingen betragtes som en del af den sproglige og tankemæssige udvikling
 • LUS benyttes som evaluerings- og styreværktøj i indskolingen
 • metoderne vælges og afpasses efter de læringsveje, som eleven bedst kan udnytte
 • vurdering af den enkelte elevs læseudvikling er en helhedsvurdering, hvori der indgår mange elementer
 • PLC indgår som facilitator for lærere og elever i udvælgelse og systematisering af relevant læsestof
 • Specialundervisningslærerne bruger LUS-princippet og samarbejder med faglærer om den enkelte elevs udvikling. De to læsevejledere indgår i systematisk vejledning i alle årgange.
 • Teamet i den enkelte klasse samarbejder om læsning i alle fag.
Værktøj
LæseUdviklingsSkema LUS , som er et dialogbaseret værktøj benyttes i alle klasser.
 
Succeskriterier:
·        at alle dansklærere arbejder systematisk med LUS-princippet
·        at det enkelte klasse samarbejder om læsning i alle fag – faglig læsning
·        at fagteam i dansk understøtter LUS-princippet gennem videndeling
·        at PLC systematiserer læsematerialer efter LUS-princippet
·        at der uddannes tre læsevejledere, som understøtter og vejleder danskteam og de enkelte lærere i LUS-princippet
·        at eleverne oplever succes og bevidsthed omkring læseudviklingen gennem hele skoleforløbet.
·       
 
Evaluering: PLC-team (læsevejledere, medievejleder, IT-vejleder, naturfagsvejleder ) og fagteam i     dansk og naturfag forestår en årlig evaluering af succeskriterierne.
 
 
 
Der er kontinuerligt fokus på og udvikling af pædagogisk praksis i Læsning i alle fag
 
 
Børnestavning

I indskolingen arbejdes med børnestavning

I børnehaveklassen er der dansk og matematik på ugeskemaet. 

 
 
 
Samarbejde mellem elever
Vi lægger vægt på, at store og små elever kan arbejde sammen og skabe gode relationer på tværs af årgangene.
I praksis kan samarbejdet fx. foregå ved, at store læser for små.
 
 

Evaluering 

 

Se beskrivelse af skolens evalueringskultur på hjemmesidens forside under bjælken Evaluering til venstre.

 

De enkelte fag

 

Det er indholdet af undervisningen, der afgør lærernes valg af undervisningsformer :

 

 

 

 • Holddeling er en udbredt organiseringsform
 • Undervisningsdifferentiering er det bærende princip
 • Cooperativ learning bruges i alle fag
 • Der lægges vægt på, at bevægelse indgår i undervisningen i alle fag som en af tilgangene i lærernes metodevalg  
 •  IT integreres i alle fag

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluering af kvalitet

Se skolens Evalueringskultur på hjemmesidens forside under bjælken, Evaluering til venstre.

 
 

Skolens indsatsområder

Implementering af Linjeklasserne i 7. årgang

herunder organisering af kommende års linjeklasser og det fremtidige samarbejde mellem årgangene.
 

Læsepolitikken

Ny læsepolitik er udformet og lægges på hjemmesidens forside.
Der pågår samarbejde med Børneliv for at opkvalificere indsatsen i førskolealderen på det sproglige område.
 
 

Cooperativ learning implementeres i den daglige undervisning

Teamsamarbejde tomkring cooperativ learnings metoder er et fokuspunkt

 

iPad i den supplerende undervisning

forskellige læringsprogrammer afprøves i elevgrupper, der har særlige behov

 

Naturvidenskab

Vi deltager i First Lego League med Sciencelinjen

Vi deltager i naturfagsmarathon for 6. årgang

Vi deltager i samarbejde med Herning Gymnasium i 8. årgang, hvor elever underviser elever på gymnasiet.

Vi deltager i et projekt med Videnskabernes Hus i Bjerringbro.

Naturfagsvejleder Kirsten Sneftrup er tovholder for projekterne.

Fysiklokalet er renoveret medio 2012

Der indrettes et biologilokale i tilknytning til naturfagsfløjen.

Sunds skole huser kommunens talentklasse i naturvidenskab for 8. - 9. klasse. Klassen ledes af Kirsten Sneftrup

 

Litteraturlæsning med nye medier - fra e-bog til i-bog

Her deltager 6. årgang og udskolings-specialklassen.

Projektet er finansieret af Kulturstyrelsens udviklingspulje.

 

Læsning i alle fag

Indsatsområdet begyndte for alvor i sidste skoleår, og vi fortsætter indsatsen og samarbejdet med Gjellerupskolen med videndeling.
 

 

Bevægelse i undervisningen

Af skolens profil fremgår det, at bevægelse i undervisningen er en integreret del af den daglige undervisning.

Det er igennem årene blevet en del af skolens kultur, og der arbejdes hele tiden med at vedligholde de gode vaner og med at tilføre nye ideer.

 

IT


 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

En normal skoledags forløb:

 

Alle elever møder 8.15

1. undervisningsmodul: 8.15 - 9.45

2. undervisningsmodul: 10.05 - 11.35

3. undervisningsmodul: 12.05 - 13.35    

Elever i 7. - 9. årgang med 7. lektion har fri kl. 14.30

 

Faste, tilbagevendende begivenheder: 

 

 • Fællessamling på fagdage kl. 12.10 for årgangene 0. - 2.

 • Øvrige fællessamlinger for alle andre årgang tilrettelægges i samarbejde med elevråd

 • Der er 8 fagdage for alle klasser fordelt på skoleåret .

 • der er planlagt 2 tværsuger, hvor det normale skema brydes op, og der arbejdes projektorienteret på tværs af klasser og årgange.  

Sidste torsdag i oktober holder vi morgensang i Sunds kirke i anledning af Syng Dansk dagen

 • Der holdes forårskoncert i marts-april

 • Julekoncert i Sunds Kirke i december i samarbejde med øvrige lokale kor.

 • Julekoncert i Kongrescentret i december

 • Skolefest for 0. - 6. årgang afholdes normalt i foråret

Desuden deltager skolen i aktuelle nationale mærkedage, fx trivselsdag.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Der er tilbud om lektiehjælp 8 timer ugentligt i skolens pædagogiske servicecenter:

 

mandage, tirsdage, onsdage og torsdage fra 12.50 - 14.30

 
Der tilbydes frivillig undervisning i musik i perioden september til april

 

 

 •  

 •  

 

 

 

 

Lektiepolitik

Skolens principielle holdning til lektier og deres pædagogiske formål:

 
 

Lektielæsning er med til at understøtte læringen hos den enkelte elev. 

 
 
Lektieopgaver indføres i Elevintra fra 4. årgang, så alle elever og forældre til enhver tid kan på på Skoleintra og informere sig om, hvilke lektier der er for den enkelte klasse.
 

Lærerne i det enkelte team afpasser mængden af lektier i forhold til den enkelte elevs formåen.

Enkeltelever kan henvises til lektiehjælp efter aftale med hjemmet.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

Værdiregelsæt

 
Oversigt over værdiregelsæt
 • Overordnede værdier for skolens virksomhed
 • Samværsregler
 • Mobbepolitik
 • Administrativ del
 
Overordnede værdier
Skolens virksomhed udøves i en anerkendende pædagogisk tilgang, og vi vægter fællesskab og ligeværd i al læring og dannelse.
”Rettidig omsorg” udøves på alle planer:   
fra lærer til elev
fra elev til elev
fra forældre til elev
fra lærer til lærer
fra ledelse til elever og medarbejdere.
Forældreholdningen, "det er vores skole" skal præge den gode og tillidsfulde samarbejdsånd.
 
Samværsregler
 • Eleverne har udformet følgende om vores undervisningsmiljø:
På Sunds skole                   kan vi føle os trygge og godt til pas
                                                                                       behandler vi hinanden ordentligt
                                                                                       kan vi have vores ting i fred
                                                                                       kan vi arbejde i ro
                                                                                       er der plads til både sjov og alvor
 • Skolens forventninger
Skolen forventer at blive respekteret som arbejdsplads for både elever og lærere og at have en høj prioritet i elevens tilværelse.
Dvs.  at elevens fritidsjob og – interesser planlægges, så skolen ikke forsømmes
          At forældrene støtter elevens læring ved bl.a. lektiehjælp
          At enhver fritagelse fra undervisningen overvejes nøje
          At ferie i størst mulig omfang holdes i skolens ferie.
 
Forældrenes opbakning til nedenstående punkter vil medvirke til at skabe gode rammer for indlæring og gøre skolen til et godt og trygt sted at være:
Skolen forventer, at
          Eleven møder parat til undervisningen
          Eleven har lært at tage hensyn og udviser god opførsel
          Eleven bruger et høfligt og pænt sprog
          At forældrene indgår i et tillidsfuldt samarbejde og tager medansvar for klassens fællesskab
          At forældrene tager medansvar for, at eleven medbringer de nødvendige ting til   undervisningen.
          At forældrene læser skole-hjemmeddelelser via Skoleporten og Forældreintra
 
 • Forældrene har udformet disse forventninger til skolen
At de voksne giver eleverne en sund, spændende og inspirerende hverdag
At der undervises af kvalificerede lærere
At der er fokus på det enkelte barns trivsel og faglige udvikling
At lærerne er engagerede og interesserede i deres arbejde
At klasselærerne tager medansvar for klassens sociale fællesskab
At der straks handles ved kendskab til mobning
At de voksne i skolen forestår med et godt eksempel
At skole-hjemsamarbejdet tages seriøst og har høj prioritet. Det vil sige,
                      At dialogen mellem skole og hjem er åben og ærlig
                      At skolen betragter forældrene som samarbejdspartnere
At enhver henvendelse fra hjemmet tages seriøs – og at der lyttes og handles i forhold til problemet
At forældrene bliver kontaktet hurtigt, hvis der er problemer med barnet
At forældrene holdes orienteret om relevante forhold skriftligt eller mundtligt
 
 
 
 
Mobbepolitik
Mål:                                    At Sunds skole er mobbefri skole
Det gør vi for at forebygge mobning:
 • Alle voksne på skolen er opmærksomme på øjeblikkelig handling, hvis man ser optræk til mobberi.
 • Alle elever opfordres til at fortælle de voksne, hvis de føler sig mobbet eller er bange for at blive mobbet. Forældrene opfordres til at henvende sig til klasselæreren, hvis de har bekymring vedr. deres barns trivsel.
 • Alle klasser udformer udviklingsplaner, hvori klassens mobbepolitik indgår. udviklingsplanen laves i samarbejde mellem elever, forældre og klasseteam.
 
 • Udviklingsplanen og Kvalitetsrapport er tilgængelig på klassesiden på skolens hjemmeside www.sunds-skole.dk
 • Skolens AKT-team arbejder med enkeltelever og grupper af elever, som har mobbeproblematikken inde på livet.
 • Skolens ledelse informeres om konkrete tilfælde af mobbeforebyggelse og er sparringspartner for både personale, elever og forældre.
 
Det gør vi, når mobning forekommer:
 • Alle voksne griber ind, når de ser mobning.
 • Ingen elev går forgæves til en voksen om hjælp, hvis eleven føler sig mobbet
 • Mobberi tages op i den enkelte klasse, og der samtales med det formål at skabe forståelse for mobningens skadelige virkninger. Forældrene kontaktes.
 • Klasselærerne kontakter AKT-team for kollegial sparring.
 • AKT-teamet  hjælper enkeltelever eller grupper af elever i tilfælde af mobning.
 • Det sker ved samtaler og i samarbejde med forældre og klasseteam. Forældrenekontaktes
 • Der udmøntes sanktioner efter aftale med ledelsen, hvis mobberi gentager sig, og forældrene kontaktes.
 
Administrativ del
                      Mødepligt
                      Hvis en elev skal have fri fra skole, skal dette meddeles via kontaktbogen
                      Fri i enkelte timer og en enkelt dag gives af klasselærer. Fri i flere dag gives af                       skoleledelsen.
                      Sygefravær meddeles fra hjemmet til klasselæreren via den elektroniske  kontaktbog.
                      Tilsyn
                      Der føres tilsyn med eleverne 10 minutter før 1. lektion og i alle frikvarterer.
                      Skolepatruljen sikrer elevernes færden ved lysregulering og på Idrætsvej.
                      Frikvarterer
                      Udearealerne er opdelt afdelingsvis for legeaktiviteter
                      Legepatruljen er tilknyttet indskolingsområdet
                      Elever fra 7. – 9. årgang må forlade skolens område i frikvartererne
                      Rygning er ikke tilladt på skolens område
                      Vi vil ikke se sodavand, chips og slik, som eleverne bringer med fra byture
 
Ved tilsidesættelse af reglerne eller gentagne overtrædelser kontakter skolen hjemmet, og der kan blive tale om følgende: eftersidning, undervisning andetsteds end i klassen, bortvisning i indtil en uge, overflytning til en anden klasse eller anden skole.
 
  
 

 

Rettidig omsorg

 
Den rettidige omsorg går fra
 
lærere til elever
elever til elever
ledelse til elever
ledelse til lærere

Alle skal være aktive i antimobning

 

Mødepligt

Alle elever møder til tiden.

Hvis en elev skal have fri fra skole, skal dette meddeles fra hjemmet.

Fri i enkelte timer og en enkelt dag gives af klasselæreren

Fri i flere dage gives af skoleinspektøren.

Fravær p.g.a.sygdom meddeles fra hjemmet til klasselæreren, når eleven mø- der igen.

 
 

Tilsyn

Der føres tilsyn med eleverne 10 minutter før 1. time.

I frikvartererne føres tilsyn i alle afdelinger og på biblioteket.

Skolepatruljen sikrer elevernes færden ved lysreguleringen nær skolen og på Idrætsvej.

 

Frikvarter

Eleverne må opholde sig i eget klasselokale, på tilhørende gangareal, i aula og på mediateket, samt i de anviste skolegårde.

 

Snekastning foregår kun på græsarealet vest for nordfløjen.

 

Elever fra 7 - 9. årgang må forlade skolens område i de første to pauser og i mellemtimer.

 

Elever må ikke ryge på skolens område.

 

Mobiltelefoner skal være slukket i undervisningtiden, hvis der ikke skal gøres brug af telefonerne i forbindelse med undervisningen.